Javni poziv za uvid u spis predmeta

REPUBLIKA HRVATSKA

Zadarska županija

Grad Zadar

Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo

KLASA: UP/I-361-03/18-01/000058

URBROJ: 2198/01-5-18-0004

Zadar, 10.04.2018.

 Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

GRAD ZADAR, HR-23000 Zadar, Narodni trg 1

- dostavlja se

  1. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje nerazvrstane ceste (odvojak Ulice Franje Franceva) sa pripadajućom infrastrukturom: vodovod, oborinska i fekalna odvodnja, javna rasvjeta, distributivna telekomunikacijska kanalizacija te srednjenaponska i niskonaponska mreža, koja se planira graditi na k.č. 782/870,782/656,782/178,782/177,782/176,782/81,782/358,782/357,782/77,782/663,782664,782/354,782/71,782/70,782/342,782/69,782/307,782/59,782/55,782/632,782/356,782/1531,782/1530,782/1528,919/14,912/7,782/50,912/33,912/32,912/31,912/34,912/8, sve k.o. Bokanjac.
  2. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 24.04.2018 u 10:00 sati, na lokaciji – Pod bedemom 1A, Zadar.
  3. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.
  4. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO

UREĐENJE I GRADITELJSTVO

Odsjek za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenja