JAVNI POZIV za uvid u spis predmeta

REPUBLIKA HRVATSKA

Zadarska županija

Grad Zadar

Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo

KLASA: UP/I-350-05/15-05/170

URBROJ: 2198/01-5-18-02

Zadar, 16.03.2018.godine

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

-    dostavlja se

1. Miljeno Aralica, Hypo Alpe-Adria-Bank,Grad Zadar,  i drugi vlasnici i nositelji stvarnih prava  na k.č. 9807/1, 9809 i 9812/1 k.o. Zadar te vlasnici i nositelji stvarnih prava na susjednim nekretninama i to k.č. 9810, 9813/2, 9819/2, 9812/2, 9805/, 9807/4, 9805/4, 9807/2, 9807/3 i 9797, sve k.o. Zadar, pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja rješenja o utvrđivanju građevne čestice za ugrađenu građevinu stambeno-poslovne namjene, 3. skupine, na katastarskoj čestici č.br. 9809, 0912/1 i dijelu 9807/1  k.o. Zadar, Prolaz Dragutina Parčića i Široka ulica

2. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 27.03.2018. godine u 11:00 sati, na lokaciji – Zadar, Pod bedemom 1A, (na pijaci u zgradi Konzuma - prvi kat).

3. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Rješenje o utvrđivanju građevne čestice može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

4. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.