Javni poziv za uvid u spis predmeta

REPUBLIKA HRVATSKA

Zadarska županija

Grad Zadar

Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo

KLASA: UP/I-350-05/17-05/000028

URBROJ: 2198/01-5-18-0003

Zadar, 07.02.2018.

 

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

MLADEN LOVRINOV, HR-23000 ZADAR, ULICA FAUSTA VRANČIĆA 32

- dostavlja se

1. Pozivamo Antu Pavina pok. Nike (upisan kao suvlasnik na k.č.223 k.o. Zadar, bez označene adrese) na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja rješenja o utvrđivanju građevne čestice za stambenu građevinu izgrađenu na katastarskim česticama 223 i 224 k.o.

2. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 27.02.2018 u 09:00 sati, na lokaciji – Pod bedemom 1A, Zadar.

3. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Rješenje o utvrđivanju građevne čestice može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

4. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.