JAVNI POZIV za uvid u spis predmeta

REPUBLIKA HRVATSKA

Zadarska županija

Grad Zadar

Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo

KLASA: UP/I-361-03/17-01/000134

URBROJ: 2198/01-5/2-18-0018

Zadar, 18.01.2018.

 

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

GORDAN ZAUSNIGG, HR-23000 ZADAR, FRA IVANA ZADRANINA 2

- dostavlja se

1. Pozivamo vlasnike i nositelje drugih stvarnih prava na nakretnini -č. 3592/6 u k.o. Crno koja neposredno graniči s predmetnom nekretninom na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole

za građenje građevine stambene namjene , 2. skupine

građenje građevine stambene namjene, pomoćna građevina - garaža, 2. skupine,

na katastarskim česticama k.č.br. 3592/9 k.o. Crno Crno,.

2. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 30.01.2018 u 9:30 sati, na lokaciji – Pod bedemom 1a/I u Zadru.

3. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

4. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.