Javni poziv za uvid u spis predmeta

REPUBLIKA HRVATSKA

Zadarska županija

Grad Zadar

Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo

KLASA: UP/I-350-05/17-05/000116

URBROJ: 2198/01-5/2-18-0003

Zadar, 11.01.2018.

 Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

MARIJA STEVANOVIĆ, HR-23000 ZADAR, IVANA MEŠTROVIĆA 39B

- dostavlja se

  1. Pozivamo vlasnike i nositelje drugih stvarnih prava na nakretnini oznakeč. 5306/3 k.o. Zadar za koju se izdaje rješenje o utvrđivanju građevne čestice, na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja rješenja o utvrđivanju građevne čestice za građevinu stambene namjene , na katastarskim česticama k.č.br. dio 5308/9, dio 5307/1,  dio 9375/1 i 5306/3 k.o. Zadar Zadar.
  2. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 30. 01.2018. u 08:30 sati, na lokaciji – Pod bedemom 1a/I u Zadru.
  3. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Rješenje o utvrđivanju građevne čestice može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.
  4. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

VODITELJICA ODSJEKA ZA PROVEDBU DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA I GRADNJE

Sanja Jusup Malik, dipl.ing.arh