Javni poziv za uvid u spis predmeta

REPUBLIKA HRVATSKA

Zadarska županija

Grad Zadar

Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo

KLASA: UP/I-350-05/17-01/000029

URBROJ: 2198/01-5/2-18-0005

Zadar, 10.01.2018.

 Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

VODOVOD d.o.o. za usluge opskrbe pitkom vodom , HR-23000 Zadar, Špire Brusine 17

- dostavlja se

  1. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava korištenja voda - rekonstrukcija i dogradnja vodovodne mreže istovremeno s izgradnjom kolektora odvodnje otpadnih voda koji gravitiraju na javni sustav odvodnje u Ulici Admirala J.Š. od Cezana i kolektora na području MO Višnjik, 2. skupine, na katastarskim česticama k.č.br. 2715/1, 2725, 2726/13, 2683/3, 2683/6, 2683/5, 2683/2, 2684/7, 2685/2, 2683/1, 2665/1, 2665/2, 2676/1, 2677/1, 2678/1, 2678/2, 2679/3, 2679/4, 2679/5, 2679/6, 2679/1, 2679/2, 2683/4, 2728/3, 2729, 2732/1, 2733/1, 2733/2, 2734/2, 2735/2, 2726/3, 2735/4, 2726/6, 9350, 3015/7, 3015/6, 3015/5, 2927/1, 2923/5, 2972/1, 2922/1, 2781, 2775/3, 2760/1, 2742/3, 2741/4, 2751, 2752, 2758/1, 2968/12, 2979/1, 9351/2, 3028/7, 2976, 2969/5, 2969/3, 2971/1, 2971/2, 2971/10, 2971/16, 2971/5, 2971/8, 2971/15, 2971/11, 2971/12, 3026/1, 3020/1, 3020/9, 3021/1, 3022/15, 3041/1, 3174/8, 3174/7, 3174/9, 3174/10, 3175, 3158/1, 3157/5, 3157/4, 3157/3, 3157/2, 3178/6, 9351/1, 2655/2, 2652, 3177/1, 3177/17, 3177/19, 3177/16, 3006/1, 3009/1, 3009/2, 3009/3, 3009/4, 3009/5, 3009/10, 3009/12, 3009/11, 3009/9, 3009/13, 3009/7 i 2995/1 k.o. Zadar, Zadar.
  2. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 23.01.2018. u 08:30 sati, na lokaciji – Pod bedemom 1a/I u Zadru.
  3. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Lokacijska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.
  4. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

VODITELJICA ODSJEKA ZA PROVEDBU DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA I GRADNJE

Sanja Jusup Malik, dipl.ing.arh.