Javni poziv za uvid u spis predmeta

REPUBLIKA HRVATSKA

Zadarska županija

Grad Zadar

Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo

KLASA: UP/I-361-03/17-01/000168

URBROJ: 2198/01-5-18-0007

Zadar, 09.01.2018.

 Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

MATE MARAS, HR-23000 ZADAR, POLJANA JURJA DRAGIŠIĆA 28

- dostavlja se

Temeljem čl. 116. st. 1 Zakona o gradnji,  pozivamo investitora, vlasnika nekretnine za koju se izdaje građevinska dozvola i nositelja drugih stvarnih prava na toj nekretnini  i to k.č. 3025/1 k.o. Zadar Zadar,te te vlasnika i nositelja drugih stvarnih prava na nekretnini koja neposredno graniči s nekretninom za koju se izdaje građevinska dozvola  i to za  k.č.  3025/2,3025/3, 3026/2, 3034/4, 3034/3, 3034/2, 3044/1, 3024/5,3025/5, 3025/6, 3024/4, 2023/6, 3023/5 sve k.o. Zadar uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine stambene namjene , 2. skupine, na katastarskim česticama, novoformirana k.č.br. 3025/14, nastala od dio k.č. 3025/1 k.o. Zadar Zadar,

1. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 22. 01.2018 u 09:00 sati, na lokaciji – Zadar , Pod bedemom 1 a  ( zgrada trgovačkog centra ) na tržnici na poluotoku.

2. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

3. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

STRUČNA SURADNICA

Ankica Čolak, ing.građ.