JAVNI POZIV za uvid u spis predmeta

REPUBLIKA HRVATSKA

Zadarska županija

Grad Zadar

Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo

KLASA: UP/I-361-03/17-01/000322

URBROJ: 2198/01-5-17-0002

Zadar, 29.12.2017.

 

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

ODVODNJA d.o.o. , HR-23000 Zadar, Hrvatskog Sabora 2D

- dostavlja se

1. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava odvodnje otpadnih voda - tlačno gravitacijski cjevovod fekalnih otpadnih voda u ulicama Put Nina i Benka Benkovića i crpna stanica "PETRIĆI" , na  k.č. br. 10902 , 2208/1, 9344/4, 9310/2, 3342/10, 3343/31, 3335/3, 3334/25 k.o. Zadar Zadar.

2. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 16.01.2018 u 10:00 sati, na lokaciji – Zadar, Pod bedemom 1a /na katu zgrade tržnice/.

3. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

4. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.