JAVNI POZIV za uvid u spis predmeta

REPUBLIKA HRVATSKA

Zadarska županija

Grad Zadar

Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo

KLASA: UP/I-361-03/17-01/000272

URBROJ: 2198/01-5-17-0009

Zadar, 04.12.2017.

 

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

SVEUČILIŠTE U ZADRU , HR-23000 Zadar, Ulica Mihovila Pavlinovića br. 1

- dostavlja se

1. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine javne i društvene namjene, visoko učilište studentska menza sa studentskim paviljonima, ,

na građevnoj čestici k.č.br. 4737/4 k.o. Zadar Zadar,.

2. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 13.12.2017 u 09:00 sati, na lokaciji – prostorije upravnog odjela za prostorno uređenje i graditeljstvo, Pod Bedemom 1 (zgrada Tržnice, prvi kat).

3. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

4. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.