JAVNI POZIV za uvid u spis predmeta

REPUBLIKA HRVATSKA

Zadarska županija

Grad Zadar

Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo

KLASA: UP/I-361-03/17-01/000035

URBROJ: 2198/01-5-17-0010

Zadar, 13.10.2017.

 

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

ANTE ANTUNAC, HR-23212 TKON, PUT MRVISKA 42

- dostavlja se

1. Pozivamo vlasnike i/ili nositelje drugih stvarnih prava na nekretninama oznake 2083/2, 2083/1, 2083/19, 2083/18, na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju stambene građevine izgrađene na dijelu k.č.2083/2 k.o. Crno, investitora Ante Antunca, Put Mrviska 42, Tkon.

2. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 31.10.2017. godine u 09,00 sati, na lokaciji –Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo, Pod bedemom 1A, Zadar.

3. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

4. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.