JAVNI POZIV za uvid u spis predmeta

REPUBLIKA HRVATSKA

Zadarska županija

Grad Zadar

Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo

KLASA: UP/I-350-05/17-01/000006

URBROJ: 2198/01-5-17-0004

Zadar, 18.09.2017.

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

ODVODNJA usluge odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda, društvo s ograničenom odgovornošću , HR-23000 Zadar, Hrvatskog Sabora 2D

- dostavlja se

1. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole za

- Izgradnju gravitacijskog cjevovoda, na katastarskim česticama dio k.č. 7595/1, dio k.č.br. 7593, dio k.č.br. 7592/1, dio k.č.br. 10788/1, dio k.č.br. 7588, dio k.č.br. 7589, dio k.č.br. 7586/1, dio k.č.br. 7586/2 i dio k.č.br. 7587/1 k.o. Zadar (Zadar).

2. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 28.09.2017 u 09:00 sati, na lokaciji – Pod bedemom 1a, Zadar (prostorije Grada Zadra, zgrada ''Konzum'' na tržnci – 1.kat).

3. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Lokacijska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

4. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.