Javni poziv za uvid u spis predmeta

           

 

REPUBLIKA HRVATSKA

Zadarska županija

Grad Zadar

Upravni odjel za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenja  

KLASA: UP/I-350-05/17-01/000007

URBROJ: 2198/01-5-17-0008

Zadar, 08.06.2017.

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

ODVODNJA usluge odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda, društvo s ograničenom odgovornošću , HR-23000 Zadar, Hrvatskog Sabora 2D

- dostavlja se

  1. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava odvodnje otpadnih voda - Integralni sustav odvodnje aglomeracija Zadar i Petrčane - Izgradnja gravitacijskog cjevovoda do crpnih stanica ''CS Kolovar 1'' i ''CS Kolovare 2'' i tlačnih cjevovoda, 
    Zahvat se izvodi na katastarskim česticama k.č. 9412/1, 5975, 5989, 9407, 5990/2, 9403, 6264, 9402 k.o. Zadar (Zadar), a građevne čestice se ne formiraju.
  2. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 19. 06.2017. u 08:30 sati, na lokaciji – Pod bedemom 1a/I u Zadru.
  3. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Lokacijska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.
  4. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

VODITELJICA ODSJEKA ZA PROVEDBU DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA

Sanja Jusup Malik, dipl.ing.arh.