Javni poziv za uvid u spis predmeta

REPUBLIKA HRVATSKA

Zadarska županija

Grad Zadar

Upravni odjel za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenja  

KLASA: UP/I-361-03/16-01/000206

URBROJ: 2198/01-5-17-0011

Zadar, 12.04.2017.

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

Javna ustanova za upravljanje sportskim objektima Zadarski sport , HR-23000 Zadar, Ulica Bruna Bušića br. 7

- dostavlja se
          I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za

 • rekonstrukciju građevine javne i društvene namjene - rekonstrukcija i opremanje sportsko-rekreativnog centra Crno,
 • građenje građevine javne i društvene namjene - kafe bar sa sanitarijama i svlačionicama za rekreativce,
 • građenje građevine javne i društvene namjene - sanitarije sa spremištem za potrebe kluba,
 • građenje građevine javne i društvene namjene - sanitarije za navijače,
 • građenje građevine javne i društvene namjene - svlačionice za korisnike futsal terena,
 • građenje građevine javne i društvene namjene - tribine za domaće i strane navijače,
 • građenje građevine javne i društvene namjene - dva otvorena futsal terena,
 • građenje građevine javne i društvene namjene - dva boćališta,
 • građenje građevine javne i društvene namjene - dječje igralište,
 1. skupine, na katastarskim česticama k.č.br. dio 2144/290, novoformirana 2144/307 k.o. Crno.
  II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 25.04.2017 u 11:00 sati, na lokaciji – Zadar, Pod bedemom 1a, prvi kat.
  III.Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.
  IV.Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.