Na temelju članka 48., stavka 3. Zakona o sportu (“Narodne novine” broj 71/06) i članka, 19.a stavka 2. alineja 8. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, br.33/01,60/01 i 129/05) i Zakona o udrugama („Narodne novine“ 76/97, 106/97, 13/98) Upravni odjel za kulturu i sport Grada Zadra o b j a v lj u j e

 

P O Z I V

 

ZA FINANCIRANJE PROGRAMA ZA ZADOVOLJAVANJE JAVNIH POTREBA

IZ PODRUČJA SPORTA GRADA ZADRA U 2011. GODINI

 

I.

Predmet ovog Poziva je prikupljanje pisanih ponuda za provedbu Programa javnih potreba Grada Zadra u sportu u 2011. godini (dalje kratko: Program javnih potreba). Program javnih potreba predlažu: sportske udruge i savezi, odgojno-obrazovne ustanove, učenička i studenska sportska društva, te druge pravne osobe i građani koji samostalno osobnim radom obavljaju djelatnost sporta..

 

II.

Sredstva osigurana u Proračunu Grada Zadra za 2011. godinu namjenski će se rasporediti za sljedeće aktivnosti, poslove i djelatnosti:

 

A program

- područje aktivnosti sportskih udruga, a programi se sastoje od:

 • sportske poduke djece osnovnoškolske dobi (sportske škole, početnici)

 • programi treninga i natjecanja sportaša mlađih kategorija – registrirani i neregistrirani sportaši

 • program treninga i natjecanja sportaša ( seniori),

 

B program

- područje izvannastavnih sportskih aktivnosti djece, učenika i studenata,

 

C program

- područje sportsko-rekreacijskih aktivnosti građana,

 

D program

- područje kineziterapijske sportske aktivnosti invalida (gluhih, slijepih i osoba oštećena zdravlja)

 

E program

- djelovanje Zajednice sportskih udruga i gradskih saveza Grada Zadra ,

 

F program

- organizacije sportskih priredbi značajnih za promidžbu Grada Zadra na državnoj ili međunarodnoj razini, značajne obljetnice sportskih udruga Grada Zadra

 

G program

- stručno osposobljavanje i usavršavanje osoba za obavljanje stručnih poslova u sportu,

 

 

H program

- izdavačko-nakladničke djelatnosti

 

I program

- potpora znanstvenim istraživanjima u sportu

 

III.

Pravo sudjelovanja na Natječaju imaju sve pravne i fizičke osobe sa sjedištem/prebivalištem u gradu Zadra, a koje temeljem Zakona o športu (“Narodne novine” broj 71/06) mogu obavljati djelatnost sporta.

Pravo sudjelovanja na natječaju za A program imaju isključivo sportske udruge :

 • utemeljene sukladno Zakonu o sportu (NN broj 71/06), Zakonu o udrugama (NN 88/01) i registrirane pri Uredu za opću upravu Zadarske Županije, središte Zadar

 • udružene u nadležni Nacionalni savez

 • članovi Zajednice sportskih udruga grada Zadra

 • koje imaju osigurane materijalne i organizacijske uvjete za provođenje programa

 • koje raspolažu odgovarajućim stručnim kadrom za provođenje programa

 • koje su u razdoblju od najmanje dvije godine provodile programe treninga i sudjelovale na natjecanjima sukladno propozicijama nadležnog Saveza

 

IV.

Ponuda za provedbu Programa javnih potreba Grada Zadra podnosi se u pisanoj formi na priloženim obrascima. Obrasci se mogu podići u Upravnom odjelu za kulturu i sport Grada Zadra (Narodni trg 1) radnim danom od 8 – 16 sati, ili na internet stranicama Grada Zadra: www.grad-zadar.hr

 

Ponuda mora sadržavati slijedeće dokumente:

 • ispunjene obrasce po programskim aktivnostima (A-I)

 • presliku osobne iskaznice i životopis ukoliko se na programe javlja fizička osoba

 • Financijsko izvješće za 2009.godinu i prvih šest mjeseci 2010. godine izrađeno prema uputama Uredbe o računovodstvu neprofitnih organizacija ( Narodne novine br. 10/08 i 7/09)

 • Udruge koje do sada nisu bile u sustavu redovnog financiranja dužne su dostaviti i presliku završnog računa za 2009. godinu te programsko izvješće za 2010. godinu

 • Rješenje o upisu u Registar udruga Republike Hrvatske

 • Obrazac Registar neprofitnih organizacija (Ministarstvo financija)

 • Izvod iz registra športskih djelatnosti ( izdan od Državne uprave)

 • Potvrdu da je udružen u granski strukovni savez ( Županijski ili Nacionalni)

 • Potvrdu da se natječe sukladno sustavu natjecanja svog Nacionalog saveza

 • Preslik isprave kojim se dokazuje da raspolaže odgovarajućim stručnim kadrom

 • Preslik rješenja o stipendiranim sportašima

 • Ugovor o posjedovanju sportskog prostor (objekt) za provođenje programa (navesti mjesto prostora i termine) ili dokaz o korišrenju (najam) sportskog objekta za provođenje sportskog programa

 • Upitnik za sportske škole (ispunjavaju udruge koje imaju sportske škole)

 • Elaborat koji mora sadržavati: izvore financiranja sportske udruge ili kluba , rang natjecanja i trajanje sistema natjecanja u cjelini, troškove natjecanja kod kuće ( navesti realne troškove- suci, delagati, lječnik i ostalo), troškove prijevoza i smještaja van kuće, broj sportaša po kategorijama i rezultate u 2010 godini (svjetska prvenstva, evropska i državna) .

V.

Na temelju postojećih kriterija i pravilnika Grad Zadar izvršiti će odabir i utvrđivati prednost ponuđenog programa.

 

VI.

Ponude za provedbu Programa javnih potreba dostavljaju se poštom preporučeno ili neposrednom dostavom zaključno s 11. listopada 2010. godine.

 

Prijave za ponudu programa s nepotpunim podacima, kao i prijave koje se ne dostave u određenom roku, neće se razmatrati ni uvrstiti u prijedlog Programa javnih potreba u sportu Grada Zadra za 2011. godinu.

Ponude Programa predaju se u omotnici na kojoj treba stajati puni naziv/ime i adresa ponuditelja, na adresu:

 

Grad Zadar, Upravni odjel za kulturu i sport, Narodni trg 1, 23000 Zadar, s napomenom:

 

"PONUDA ZA PROVEDBU PROGRAMA JAVNIH POTREBA GRADA ZADRA U SPORTU U 2011. GODINI ”.

 

Za dodatne informacije obratiti se na telefon 208-134 .

 

VIII.

Sve udruge/osobe čiji programi budu prihvaćeni i uvršteni u Program javnih potreba Grada Zadra u sportu u 2011. godini o istome će biti obaviješteni pisanim putem .

 

Klasa: 620-01/10-01-86

Ur.br: 2198/01-11/2-09-1

Zadar, 10. rujna 2010.