N A T J E Č A J za financiranje programa i projekata udruga  iz područja zaštite potrošača u 2023. godini
N A T J E Č A J za financiranje programa i projekata udruga iz područja zaštite potrošača u 2023. godini

 

Na temelju članka 36. Statuta Grada Zadra („Glasnik Grada Zadra“ broj 9/09, 28/10, 3/13, 9/14, 2/15 – pročišćeni tekst, 3/18, 7/18 – pročišćeni tekst, 15/19, 2/20 i 3/21) , članka 139. Zakona o zaštiti potrošača („Narodne novine“ broj 19/22 i 59/23) i Pravilnika o financiranju javnih potreba sredstvima proračuna Grada Zadra („Glasnik Grada Zadra“ broj 10/22), Gradonačelnik Grada Zadra dana 30. listopada 2023. godine, o b j a v l j u j e

 N A T J E Č A J za financiranje programa i projekata udruga  iz područja zaštite potrošača u 2023. godini