NATJEČAJ za financiranje programa i projekata udruga  iz područja zaštite potrošača u 2022. godini
NATJEČAJ za financiranje programa i projekata udruga iz područja zaštite potrošača u 2022. godini

            Na temelju članka 36. Statuta Grada Zadra („Glasnik Grada Zadra“ broj 9/09, 28/10, 3/13, 9/14, 2/15 – pročišćeni tekst, 3/18, 7/18 – pročišćeni tekst, 15/19, 2/20 i 3/21) , članka 131., 133. i 139. Zakona o zaštiti potrošača („Narodne novine“ broj 19/22) i Pravilnika o financiranju javnih potreba sredstvima proračuna Grada Zadra („Glasnik Grada Zadra“ broj 10/22), Gradonačelnik Grada Zadra dana 28. listopada 2022. godine, o b j a v l j u j e

 NATJEČAJ za financiranje programa i projekata udruga  iz područja zaštite potrošača u 2022. godini