NATJEČAJ za financiranje programa i projekata udruga  iz područja zaštite potrošača u 2019. godini
NATJEČAJ za financiranje programa i projekata udruga iz područja zaštite potrošača u 2019. godini

Na temelju članka 36. Statuta Grada Zadra („Glasnik Grada Zadra“ broj 9/09, 28/10, 3/13, 9/14, 2/15 – pročišćeni tekst, 3/18 i 7/18 – pročišćeni tekst) , članka 124., 126. i 132. Zakona o zaštiti potrošača („Narodne novine“ broj 41/14, 110/15 i 14/19) i Pravilnika o financiranju javnih potreba sredstvima proračuna Grada Zadra („Glasnik Grada Zadra“ broj 11/19), Gradonačelnik Grada Zadra dana 31. listopada 2019. godine, o b j a v l j u j e

 NATJEČAJ za financiranje programa i projekata udruga  iz područja zaštite potrošača u 2019. godini