Obavijesti o produženju roka za podnošenje prijava za imenovanje sudaca porotnika – do 12. srpnja 2019. godine
Obavijesti o produženju roka za podnošenje prijava za imenovanje sudaca porotnika – do 12. srpnja 2019. godine
Ponovljeni javni poziv

p o n o v lj e n i 

 

J A V N I   P O Z I V

 

 

ZA PODNOŠENJE PRIJAVA KANDIDATA ZA PRIJEDLOG ZA IMENOVANJE:

 

SUDACA POROTNIKA OPĆINSKOG SUDA U ZADRU

SUDACA POROTNIKA ZA MLADEŽ OPĆINSKOG SUDA U ZADRU

SUDACA POROTNIKA ZA MLADEŽ ŽUPANIJSKOG SUDA U ZADRU

 

 

Prema odredbi članka 119. Zakona o sudovima („Narodne novine“, broj 28/13,33/15,82/15, 82/16 i 67/18) suce porotnike općinskih i županijskih sudova imenuje županijska skupština na prijedlog općinskog odnosno gradskog vijeća, sindikata, udruženja poslodavaca i gospodarske komore.

Odredba čl.118. Zakona o sudovima propisuje da se odredbe koje se odnose na suce, shodno primjenjuju i na suce porotnike, pa je slijedom propisano da za suca porotnika može biti izabran:

  • punoljetni hrvatski državljanin dostojan obnašanja dužnosti suca porotnika
  • osoba koja nije član političke stranke niti se bavi političkom djelatnošću
  • osoba koja dužnost porotnika može neometano obavljati,

a za suca porotnika za mladež, uz navedeno i:

  • osoba iz reda profesora, učitelja, odgajatelja ili osoba koja ima iskustva u stručnom odgojnom radu s mladim osobama.

 

SLIJEDOM NAVEDENOG

 

G R A D   Z A D A R   P O Z I V A

 

sve zainteresirane građane Grada Zadra koji ispunjavaju uvjete propisane Zakonom o sudovima da na ovaj Poziv podnesu svoje prijave za kandidate za suce porotnike Općinskog suda u Zadru, suce porotnike za mladež Općinskog suda u Zadru ili suce porotnike za mladež Županijskog suda u Zadru.

Suce porotnike na prijedlog Gradskog vijeća imenuje Županijska skupština.

Sucima porotnicima za obnašanje dužnosti pripada pravo na naknadu troškova i nagradu sukladno Pravilniku o naknadama i nagradi sudaca porotnika („Narodne novine“, broj 38/14).

Prijavi treba priložiti kratak životopis i potpisanu Izjavu kandidata o ispunjavanju predviđenih zakonskih uvjeta. Navedena Izjava nalazi se na web stranici Grada Zadra.

 

Prijava i prilozi mogu se dostaviti putem pošte na adresu: Grad Zadar, Odboru za izbor i imenovanje, Narodni trg 1, 23000 Zadar, neposredno na pisarnicu Gradske uprave Grada Zadra, Narodni trg 1, ili putem e-maila: marijana.sikiric@grad-zadar.hr.

Za sve informacije u svezi ovog Poziva zainteresirani kandidati mogu nazvati na broj: 023/ 208-175.

Prijava i prilozi mogu se dostaviti najkasnije do 12. srpnja 2019. godine.

 

 U privitku možete preuzeti cjelokupan tekst Poziva s obrascima za prijavu.