Natječaj za radno mjesto-vježbenik

KLASA:    112-01/16-01/15

URBROJ: 2198/01-11-16-4

Zadar,     12.travnja 2016.godine

 U “Narodnim novinama” broj 31/16 dana 08.travnja 2016.godine objavljen je natječaj za prijam u službu vježbenika na određeno vrijeme - 12 mjeseci (1 izvršitelj/ica) u Upravni odjel za financije  Grada Zadra.

 Tekst natječaja dostupan je ispod ove objave:

JAVNI NATJEČAJ

„za prijam u službu na određeno vrijeme u trajanju od 12 mjeseci - vježbenika srednje stručne spreme  u djelokrugu poslova referent za računovodstvo (1 izvršitelj/ica).

U svojstvu vježbenika primaju se osobe sa završenim obrazovanjem određene stručne spreme i struke, bez radnog iskustva na odgovarajućim poslovima ili s radnim iskustvom kraćim od vremena propisanog za vježbenički staž, koji traje 12 mjeseci. 

Kandidati koji se prijavljuju na natječaj moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u službu propisane u članku 12. stavak 1. ZSN-a: punoljetnost, hrvatsko državljanstvo i zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima.

Kandidati moraju ispunjavati i posebne uvjete za prijam u službu:

srednja stručna sprema ekonomske struke, upravne ili opće struke

 Na natječaj se mogu javiti oba spola. Služba se zasniva na određeno vrijeme u trajanju vježbeničkog staža od 12 mjeseci.

U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 15. i članka 16. ZSN-a (što znači da ; u službu ne može biti primljena osoba protiv koje se vodi kazneni postupak ili koja je pravomoćno osuđena za kazneno djelo, kao ni osoba kojoj je prestala služba u upravnom tijelu lokalne jedinice zbog teške povrede dužnosti u razdoblju od četiri godine od prestanka službe, te kojoj je prestala služba

u upravnom tijelu lokalne jedinice zbog toga što nije zadovoljila na probnom radu u razdoblju od četiri godine od prestanka službe).

Prijavi na natječaj potrebno je priložiti slijedeće:

-  životopis,

-  dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik važeće osobne iskaznice, putovnice ili

   domovnice)

-  preslik svjedodžbe kao dokaz o stručnoj spremi

- dokaz o radnom iskustvu- elektronički zapis (u slučaju da je osiguranik podnio zahtjev u elektroničkom obliku preko korisničkih stranica Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje), odnosno potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje koju Zavod na osobno traženje osiguranika izdaje na šalterima područnih službi/ureda Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje.

- izvornik uvjerenja da protiv kandidata nije pokrenut istražni ili  kazneni postupak

 (ne   starije od 6   mjeseci).

- vlastoručno potpisanu izjavu da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi. Prijavi na natječaj prilažu se čitke i pregledne preslike dokumenata. Preslike traženih priloga ne moraju biti ovjerene. Izabrani kandidat dužan je prije donošenja rješenja o prijmu na neodređeno vrijem dostaviti na uvid originalne dokumente. Ako kandidat ostvaruje pravo na prednost pri zapošljavanju prema posebnom zakonu dužan je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja samo kandidat koji bude izabran.

Osobe  koje ne podnesu pravodobne i uredne prijave  ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja,  ne smatraju  se kandidatima  prijavljenim  na natječaj.”

Za kandidate prijavljene na javni natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se testiranje radi provjere znanja i sposobnosti  putem pisanog testiranja i intervjua.

Za svaki dio provjere kandidatima se dodjeljuje  broj bodova od 1 do 10.

Intervju će biti proveden samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50 % ukupnog broja bodova na pisanom testiranju. Vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata (pisano testiranje i intervju)  bit će objavljeno na ovoj web stranici, te na oglasnoj ploči u predvorju Grada Zadra, Narodni trg 1, najmanje pet dana prije održavanja provjere. Ako kandidat ne pristupi provjeri, smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj.

 

Pravni izvori za pripremanje kandidata  za provjeru su sljedeći:

 

- Statut Grada Zadra – pročišćeni tekst (“Glasnik Grada Zadra” br. 2/15)

- Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave(“Narodne novine “ br.117/1993, 92/1994, 69/1997, 33/2000, 73/2000, 127/2000, 59/2001, 107/2001, 117/2001, 150/2002, 147/2003, 132/2006, 26/2007, 73/2008, 25/2012, 147/2014, 100/2015)

 - Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” br.86/2008, 61/2011)

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine “ br.33/2001, 60/2001, 129/2005, 109/2007, 36/2009, 125/2008, 36/2009, 150/2011, 144/2012.)

 Za vrijeme vježbeničkog staža vježbeniku pripada osnovna plaća u visini od 85% od najniže osnovne plaće za radno mjesto njegove stručne spreme referent- odnosno koeficijent- 1,305.

Po izvršnosti rješenja o prijmu u službu, kandidatima koji ne budu primljeni putem pošte biti će  vraćena dokumentacija priložena prijavi.

Kandidat može tijekom natječajnog    postupka pisanim putem povući prijavu.

Rok za podnošenje prijava na natječaj istječe dana 18.travnja 2016.godine.

 

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU JAVNOG NATJEČAJA