Natječaj za radno mjesto-vježbenik

KLASA: 112-01/19-01/03

URBROJ: 2198/01- 6-19-3

Zadar, 10. siječnja 2019.   

 U “Narodnim novinama” broj: 3/19 dana 9. siječnja 2019. godine objavljen je javni natječaj za prijam u službu vježbenika na određeno vrijeme na 12 mjeseci za osposobljavanje na radno mjesto viši referent za stambene i poslovne prostore u  Upravni odjel za gospodarenje gradskom imovinom  (1 izvršitelj/ica).

Tekst natječaja dostupan je ovdje:__https://narodne-novine.nn.hr/clanci/oglasi/o8265494.html

 Posljednji dan za podnošenje prijava na javni natječaj  je do 17. siječnja 2019.

 OPIS POSLOVA RADNOG MJESTA:

Daje se vježbeniku niz smjernica i potrebnih uputa u pripremanju državnog stručnog ispita, te smjernice za rad u djelokrugu poslova višeg referenta za stambene i poslovne prostore.

PODACI O PLAĆI RADNOG MJESTA:

Imenovanom pripada 85% od osnovne plaće za radno mjesto višeg referenta za stambene i poslovne prostore Odlukom o koeficijentima za obračun plaće službenika i  namještenika gradske uprave Grada Zadra („Glasnik Grada Zadra „ broj: 15/18)  -   utvrđen koeficijent složenosti poslova  1,624

NAČIN OBAVLJANJA PRETHODNE PROVJERE ZNANJA I SPOSBNOSTI:

Za kandidate prijavljene na javni natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja provesti će se testiranje radi provjere znanja i sposobnosti  putem pisanog testiranja  i intervjua. Za svaki dio provjere kandidatima se dodjeljuje broj bodova od 1 do 10.

Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50 % ukupnog broja bodova iz svakog dijela provjere znanja i sposobnosti.

Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.

PRAVNI IZVORI ZA PRIPREMANJE KANDIDATA ZA PISANO TESTIRANJE;

-Statut Grada Zadra („Glasnik Grada Zadra“, br.  9/09, 28/10, 3/13, 9/14 i 2/15 –

 pročišćeni     tekst),

-Odluka o ustrojstvu upravnih tijela Grada Zadra (“Glasnik Grada Zadra” br.9/17),

-Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj)

 samoupravi    (“Narodne novine” br. 86/08,  61/11 i 4/18),

-Uredba o uredskom poslovanju ( “Narodne novine “ br. 7/09)

-Zakon o najmu stanova („Narodne novine“, broj: 91/96, 48/98 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 66/98 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 22/06 i 68/18),

- Zakon o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora („Narodne novine“, broj: 125/11, 64/15 i 112/18),

- Odluka o davanju u najam stanova u vlasništvu Grada Zadra („Glasnik Grada Zadra“, broj: 4/97, 2/98, 5/98, 1/99, 1/03, 2/05 – pročišćeni tekst, 13/09, 24/10)

Vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata bit će objavljeno na ovoj web stranici www.grad-zadar.hr te na oglasnoj ploči u predvorju Grada Zadra, Narodni trg 1, Zadar, najmanje pet dana prije održavanja provjere.

 POVJERENSTVO ZA PROVEDBU JAVNOG NATJEČAJA