Natječaj za radno mjesto-vježbenik

KLASA:     112-01/18-01/13

URBROJ:  2198/01-9- 18-3

Zadar,       22.ožujka 2018.godine

UNarodnim novinamabroj  27/2018 dana 21.ožujka 2018. godine objavljen  je javni natječaj za prijam u službu u Grad Zadar, Upravni odjel za komunalne djelatnosti i zaštitu okoliša, vježbenika za obavljanje vježbeničkog  staža (1 izvršitelj/ica) na određeno vrijeme od 12 mjeseci.

Tekst oglasa dostupan je ovdje:__

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/oglasi/o8243548.html                                                           

Rok za podnošenje  prijava na javni natječaj  je 8 dana od dana objave u “Narodni novinama”  odnosno  do 29.ožujka 2018.godine.

OPIS POSLOVA I ZADAĆA RADNOG MJESTA VJEŽBENIK_- VIŠI REFERENT ZA KOMUNALNO REDARSTVO

-Osposobljava se za poslove u djelokrugu poslova  radnog mjesta  viši referent za komunalno redarstvo.

-Daju mu se upute i smjernice unutar Upravnog odjela za rad, 

-te mu se pomaže u pripremanju državnog stručnog ispita koji je dužan položiti najkasnije do isteka vježbeničkog staža.

PODACI O PLAĆI RADNOG MJESTA:

Odlukom o koeficijentima za obračun plaće službenika i  namještenika gradske uprave Grada Zadra („Glasnik Grada Zadra „ broj: 16/13, 9/14, 15/14 i 8/17)  utvrđen je koeficijent rza radno mjesto  viši referent za komunalno redarstvo koji iznosi  1,738.

Za vrijeme trajanja vježbeničkog staža vježbeniku pripada osnovna plaća u visini od  85% od najniže osnovne plaće  za radno mjesto  njegove stručne spreme.

NAČIN OBAVLJANJA PRETHODNE PROVJERE ZNANJA I SPOSBNOSTI:

Za kandidate prijavljene na javni natječaj koji  ispunjavaju formalne uvjete  provest će se testiranje  radi provjere znanja i sposobnosti  putem pisanog testiranja i intervjua.  Za svaki dio provjere kandidatima se dodjeljuje  broj bodova od 1 do 10.

Intervju se provodi  samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50 % ukupnog broja bodova iz svakog dijela provjere znanja i sposobnosti.

Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.

PRAVNI IZVORI ZA PRIPREMANJE KANDIDATA ZA PISANO TESTIRANJE;

  • Statut Grada Zadra („Glasnik Grada Zadra“, broj 9/09, 28/10, 3/13, 9/14 i 2/15 – pročišćeni tekst),
  • Odluka o komunalnom redu („Glasnik Grada Zadra“, broj 3/08  i 13/09),
  • Odluka o reklamiranju na području Grada Zadra  („Glasnik Grada Zadra“, broj 28/10, 4/11  i 4/12),
  • Odluka o obavljanju dimnjačarskih poslova („Glasnik Grada Zadra“, broj 16/13)
  • Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08 ,61/11 i 4/18),
  • Zakon o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, broj 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13 i 147/14),
  • Zakon o građevinskoj inspekciji („Narodne novine“, broj 153/13),
  • Pravilnik o jednostavnim građevinama i radovima („Narodne novine“, broj 79/14).

 Vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata bit će objavljeno na ovoj web stranici, te na oglasnoj ploči u predvorju Grada Zadra, Narodni trg 1, Zadar, najmanje pet dana prije održavanja provjere.

 POVJERENSTVO ZA PROVEDBU JAVNOG NATJEČAJA