Temeljem članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (“Narodne novine”, broj: 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09 i 153/09), članka 36. i 40. Statuta Grada Zadra (“Glasnik Grada Zadra“, broj: 9/09 i 28/10) i Odluke Gradonačelnika Grada Zadra, Klasa: 080-08/09-01/22, Ur. broj: 2198/01-1/4-09-2 od dana 16. rujna 2009. godine, zamjenik Gradonačelnika Grada Zadra po Odluci Klasa: 944-01/11-01/09, Ur. br. 2198/01-1/4-11-12 od dana 08. kolovoza 2011. godine, raspisuje

 

 

N A T J E Č A J

za prodaju nekretnine u vlasništvu Grada Zadra

 

 

1. Predmet natječaja je prodaja nekretnine u vlasništvu Grada Zadra označene kao:

 

- dio čest. zem. 229/1 k.o. Zadar, u površini od 188 m2, s početnom cijenom od 150,00 EUR-a/m2, plativo u kunama po srednjem tečaju HNB-a na dan uplate.

 

2. Pravo sudjelovanja u natječaju imaju sve fizičke i pravne osobe koje prema važećim propisima Republike Hrvatske mogu biti vlasnici nekretnina na području Republike Hrvatske i koji su uplatili jamčevinu u iznosu od 5% od početne cijene, na žiro-račun 2407000-1852000009, s naznakom 26 7757-019-OIB za fizičke osobe, odnosno 26 7757-019-OIB za pravne osobe, a uplaćuje se u korist Proračuna Grada Zadra, s naznakom “za nekretninu”.

 

3. Nema pravo na nadmetanje fizička ili pravna osoba koja ima dospjelo dugovanje prema Gradu Zadru do zaključenja natječaja.

 

4. Grad Zadar zadržava pravo poništiti natječaj bez posebnog obrazloženja.

 

5. Ponuditelj koji odustane od dostavljene ponude gubi pravo na povrat jamčevine, a ponuditelju koji ne uspije u natječaju te u slučaju iz točke 4. ovog natječaja, vratit će se uplaćena jamčevina.

 

6. Uz pisanu ponudu obvezno dostaviti:

  • dokaz o uplaćenoj jamčevini,

  • potvrda Grada Zadra, Upravnog odjela za financije da ponuditelj nema dugovanja prema Gradu Zadru do zaključenja natječaja,

  • podatak o broju tekućeg ili žiro-računa za povrat jamčevine sudionicima čije ponude ne budu prihvaćene ili u slučaju poništenja natječaja.

 

7. Grad Zadar će s najpovoljnijim ponuđačem sklopiti ugovor o kupoprodaji nekretnine. Porez na promet nekretnine plaća kupac, kao i troškove ovjere potpisa.

 

8. Rok za dostavljanje ponuda iznosi osam dana od dana objave natječaja.

 

Ponude se dostavljaju na adresu:

ZADARSKA ŽUPANIJA

GRAD ZADAR

Narodni trg 1,

Prodaja nekretnina - za zemljište - NE OTVARATI”!

(za zemljište oznake: dio č.z. 229/1 k.o. Zadar, površine 188 m2)