NATJEČAJ za prodaju nekretnine u vlasništvu Grada Zadra
NATJEČAJ za prodaju nekretnine u vlasništvu Grada Zadra

 

Temeljem članka 391. Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („ Narodne novine“, broj: 91/96, 68/98,137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14), članka 36. Statuta Grada Zadra ( „Glasnik Grada Zadra“, broj: 9/09, 28/10, 3/13, 9/14, 2/15- pročišćeni tekst, 3/18, 7/18- pročišćeni tekst 15/19, 2/20 i 3/21), Odluke Gradonačelnika Grada Zadra, KLASA:  940-01/22-01/106, URBROJ: 2198/01-2-23-5 od 08. studenog 2023. godine

 

NATJEČAJ za prodaju nekretnine u vlasništvu Grada Zadra

 1. Predmet natječaja je prodaja nekretnina u vlasništvu Grada Zadra i to

             - 69/324 dijela kat.čest. 4026/4 k.o. Zadar, površine 309 m2. Tržišna vrijednost cijele nekretnine iznosi 56.800,00 EUR-a, (183,81 Eur/m2), odnosno 427.959,60 kuna (fiksni tečaj 1 EUR = 7,53450 kn),  dok početna cijena za suvlasnički udjel Grada Zadra od 69/324 idealnog dijela iznosi 12.682,89 EUR-a,  odnosno 95.559,23 kuna (fiksni tečaj 1 eur = 7,53450 kn).

 1. Pravo sudjelovanja u javnom natječaju imaju sve fizičke i pravne osobe koje prema važećim propisima Republike Hrvatske mogu biti vlasnici nekretnina na području Republike Hrvatske i koji su uplatili jamčevinu u iznosu od 5% početne cijene nekretnine, i to na žiro račun  IBAN HR 5924070001852000009, model HR26, poziv na broj 7757 - 019 - OIB uplatitelja, a uplaćuje se u korist proračuna Grada Zadra, s naznakom „za nekretninu“.
 1. U cijenu nekretnine nisu uračunata porezna davanja koja plaća kupac.
 1. Ponude ponuditelja koji imaju neplaćene dospjele dugove prema Gradu Zadru neće se razmatrati.
 1. Najpovoljnijim ponuditeljem smatra se ponuditelj koji ispunjava uvjete natječaja, te je ponudio najvišu cijenu koja mora biti izražena u eurima, a ponude dostavljene u drugoj valuti neće se razmatrati.
 1. Najpovoljniji ponuditelj koji odustane od kupnje, odnosno ne zaključi ugovor o kupoprodaji u roku od 15 dana od dana primitka odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja, gubi pravo na povrat uplaćene jamčevine, a ponuditelju koji ne uspije u javnom natječaju vratit će se uplaćena jamčevina, kao i u slučaju iz točke 13. ovog javnog natječaja, u roku od 30 dana od dana otvaranja ponuda, bez prava na kamatu za razdoblje od njezine uplate do povrata.
 1. Izabrani ponuditelj dužan je uplatiti kupoprodajnu cijenu u roku od 30 dana od dana zaključenja kupoprodajnog ugovora.
 1. Za sve dodatne informacije vezane za nekretnine koje su predmet prodaje, može se izvršiti uvid u dokumentaciju u Upravnom odjelu za gospodarenje gradskom imovinom.
 1. Pisana ponuda iskazuje se u eurima, a uz ponudu je obvezno dostaviti:

- preslik osobne isprave za fizičku osobu, a izvadak iz sudskog registra za pravne osobe,

- dokaz o uplaćenoj jamčevini,

- potvrdu Grada Zadra, Upravnog odjela za financije, da ponuditelj nema neplaćenih dospjelih obveza prema Gradu Zadru, po svim osnovama, do dana raspisivanja ovog javnog natječaja,

- podatak o broju tekućeg ili žiro-računa za povrat jamčevine sudionicima čije ponude ne budu prihvaćene ili u slučaju poništenja natječaja.

 1. Podnošenjem pisane ponude ponuditelji daju privolu Gradu Zadru za korištenje dostavljenih osobnih podataka u svrhu provedbe javnog natječaja sukladno pozitivnim zakonskim propisima.
 1. Grad Zadar će s najpovoljnijim ponuditeljem sklopiti ugovor o kupoprodaji predmetne nekretnine.
 1. Rok za dostavljanje ponuda iznosi osam (8) dana od dana objave javnog natječaja.

Ponude se dostavljaju u zatvorenoj omotnici na adresu:

GRAD ZADAR

Upravni odjel za gospodarenje gradskom imovinom

Narodni trg 1, 23000 Zadar

„Prodaja nekretnine k.č.4026/4 k.o. Zadar“ - NE OTVARATI!

 1. Gradonačelnik Grada Zadra zadržava pravo ne prihvatiti niti jednu ponudu, te poništiti predmetni javni natječaj u bilo koje vrijeme prije sklapanja ugovora bez ikakve odgovornosti prema ponuditeljima i bez obveze da obrazloži razloge svoje odluke.                              

 GRADONAČELNIK

 Branko Dukić