NATJEČAJ za prodaju nekretnine u vlasništvu Grada Zadra
NATJEČAJ za prodaju nekretnine u vlasništvu Grada Zadra

Temeljem članka 391. Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („ Narodne novine“, broj: 91/96, 68/98,137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14), članka 36. Statuta Grada Zadra ( „Glasnik Grada Zadra“, broj: 9/09, 28/10, 3/13, 9/14, 2/15 - pročišćeni tekst, 3/18, 7/18- pročišćeni tekst 15/19, 2/20 i 3/21) i Odluke Gradonačelnika Grada Zadra, Klasa: 371-01/23-01/04, URBROJ: 2198/01-2-23-5 od 31. listopada 2023. godine

NATJEČAJ za prodaju nekretnine u vlasništvu Grada Zadra 

 1. Predmet natječaja je prodaja nekretnine u vlasništvu Grada Zadra i to:stan na 1 (prvom) katu zgrade izgrađene na čest. zem. 10230 k.o. Zadar, upisano kao suvlasnički dio s neodređenim omjerom, etažno vlasništvo E-2 u zk. ul. 19995 k.o. Zadar, ukupne površine 53,50 m2 sa zajedničkim dijelovima i uređajima zgrade, koji se nalazi na adresi u Zadru, Stomorica 14, s ukupnom početnom cijenom od 84 000,00 EUR-a (slovima: osamdesetčetiritisućeeura) odnosno 632.898,00 kuna (fiksni tečaj 1 eur = 7,53450 kn).
 1. Pravo sudjelovanja u javnom natječaju imaju sve fizičke i pravne osobe koje prema važećim propisima Republike Hrvatske mogu biti vlasnici nekretnina na području Republike Hrvatske i koji su uplatili jamčevinu u iznosu od 5% početne cijene nekretnine, i to na žiro račun  IBAN HR 5924070001852000009, model HR26, poziv na broj 7757 - 019 - OIB uplatitelja, a uplaćuje se u korist proračuna Grada Zadra, s naznakom „za nekretninu“.
 2. U cijenu nekretnine nisu uračunata porezna davanja koja plaća kupac.
 3. Ponude ponuditelja koji imaju neplaćene dospjele dugove prema Gradu Zadru neće se razmatrati.
 4. Nekretnina se prodaje  u zatečenom stanju "VIĐENO - KUPLJENO".
 5. Najpovoljnijim ponuditeljem smatra se ponuditelj koji ispunjava uvjete Natječaja te je ponudio najvišu cijenu koja mora biti izražena u eurima, a ponude dostavljene u drugoj valuti neće se razmatrati.
 6. Najpovoljniji ponuditelj koji odustane od kupnje, odnosno ne zaključi ugovor o kupoprodaji u roku od 15 dana od dana primitka odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja, gubi pravo na povrat uplaćene jamčevine, a ponuditelju koji ne uspije u javnom natječaju vratit će se uplaćena jamčevina, kao i u slučaju iz točke 14. ovog javnog natječaja, u roku od 30 dana od dana otvaranja ponuda, bez prava na kamatu za razdoblje od njezine uplate do povrata.
 7. Izabrani ponuditelj dužan je uplatiti kupoprodajnu cijenu u roku od 30 dana od dana zaključenja kupoprodajnog ugovora.
 8. Za sve dodatne informacije vezane za nekretninu koja je predmet prodaje, može se izvršiti uvid u dokumentaciju u Upravnom odjelu za gospodarenje gradskom imovinom.
 9. Uz pisanu ponudu obvezno je dostaviti:

- preslik osobne isprave za fizičku osobu, a izvadak iz sudskog registra za pravne osobe,

- dokaz o uplaćenoj jamčevini,

- potvrdu Grada Zadra, Upravnog odjela za financije, da ponuditelj nema neplaćenih dospjelih obveza prema Gradu Zadru, po svim osnovama, do dana raspisivanja ovog javnog natječaja,

- podatak o broju tekućeg ili žiro-računa za povrat jamčevine sudionicima čije ponude ne budu prihvaćene ili u slučaju poništenja natječaja

 1. Podnošenjem pisane ponude ponuditelji daju privolu Gradu Zadru za korištenje dostavljenih osobnih podataka u svrhu provedbe javnog natječaja sukladno pozitivnim zakonskim propisima.
 1. Grad Zadar će s najpovoljnijim ponuditeljem sklopiti ugovor o kupoprodaji predmetne nekretnine.
 1. Rok za dostavljanje ponuda iznosi petnaest (15) dana od dana objave javnog natječaja.

Ponude se dostavljaju u zatvorenoj omotnici na adresu:

GRAD ZADAR

Upravni odjel za gospodarenje gradskom imovinom

Narodni trg 1, 23000 Zadar

„Prodaja nekretnine stan, E-2, Stomorica 14, Zadar“- NE OTVARATI!

 1. Gradonačelnik Grada Zadra zadržava pravo ne prihvatiti niti jednu ponudu, te poništiti predmetni javni natječaj u bilo koje vrijeme prije sklapanja ugovora bez ikakve odgovornosti prema ponuditeljima i bez obveze da obrazloži razloge svoje odluke. 

GRADONAČELNIK

  Branko Dukić