NATJEČAJ za prodaju nekretnine u vlasništvu Grada Zadra
NATJEČAJ za prodaju nekretnine u vlasništvu Grada Zadra

 Temeljem članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („ Narodne novine“, broj: 91/96, 68/98,137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14, 81/15 i 94/17), članka 36. Statuta Grada Zadra ( „Glasnik Grada Zadra“, broj: 9/09, 28/10, 3/13, 9/14, 2/15, 3/18, 7/18 - pročišćeni tekst, 15/19, 2/20 i 3/21) i Odluke Gradonačelnika Grada Zadra, KLASA: 940-01/22-01/26, URBROJ: 2198/01-2-23-5 od 16. studenog 2023. godine, Gradonačelnik Grada Zadra raspisuje

 NATJEČAJ za prodaju nekretnine u vlasništvu Grada Zadra

 1. Predmet natječaja je prodaja nekretnine u vlasništvu Grada Zadra i to:

- čest. zem. 5583 k.o. Bokanjac n.i. površine 439 m2, a koja odgovara  čest.zem. 782/1319 k.o. Bokanjac s.i. s početnom cijenom od 55.600,00 eura, odnosno 418.918,20 kuna (fiksni tečaj 1 eur=7,53450 kuna)

 1. Pravo sudjelovanja na javnom natječaju imaju sve fizičke i pravne osobe koje prema važećim propisima Republike Hrvatske mogu biti vlasnici nekretnina na području Republike Hrvatske i koji su uplatili jamčevinu u iznosu od 5% početne cijene nekretnine, i to na žiro  račun  IBAN HR 5924070001852000009,  s pozivom na broj HR26 7757 - 019 - OIB uplatitelja, a uplaćuje se u korist proračuna Grada Zadra, s naznakom „za nekretninu“.
 1. U cijenu nekretnine nisu uračunata porezna davanja koja plaća kupac.
 1. Ponude ponuditelja koji imaju neplaćene dospjele dugove prema Gradu Zadru neće se razmatrati.
 1. Najpovoljnijim ponuditeljem smatra se ponuditelj koji ispunjava uvjete natječaja, te je ponudio najvišu cijenu koja mora biti izražena u eurima, a ponude dostavljene u drugoj valuti neće se razmatrati.
 1.  Najpovoljniji ponuditelj koji odustane od kupnje, odnosno ne zaključi ugovor u kupoprodaji u roku od 15 dana od dana primitka odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja, gubi pravo na povrat uplaćene jamčevine, a ponuditelju koji ne uspije u javnom natječaju vratit će se uplaćena jamčevina, kao i u slučaju iz točke 13. ovog javnog natječaja, u roku od 30 dana od dana otvaranja ponuda, bez prava na kamatu za razdoblje od njezine uplate do povrata,
 1. Izabrani ponuditelj dužan je uplatiti kupoprodajnu cijenu u roku od 30 dana od dana zaključenja kupoprodajnog ugovora.
 1. Za sve dodatne informacije vezane za nekretninu koja je predmet prodaje, može se izvršiti uvid u dokumentaciju u Upravnom odjelu za gospodarenje gradskom imovinom.
 1. Pisana ponuda iskazuje se isključivo u eurima, a uz pisanu ponudu obvezno je dostaviti:

- preslik osobne isprave za fizičku osobu, te izvadak iz sudskog registra za pravne osobe,

- dokaz o uplaćenoj jamčevini,

- potvrdu Grada Zadra, Upravnog odjela za financije, da ponuditelj nema neplaćenih dospjelih obveza prema Gradu Zadru, po svim osnovama, do dana raspisivanja ovog javnog natječaja,

- podatak o broju tekućeg ili žiro-računa za povrat jamčevine sudionicima čije ponude ne budu prihvaćene ili u slučaju poništenja natječaja.

 1. Podnošenjem pisane ponude ponuditelji daju privolu Gradu Zadru za korištenje dostavljenih osobnih podataka u svrhu provedbe javnog natječaja sukladno zakonskim propisima.
 1. Grad Zadar će s najpovoljnijim ponuditeljem sklopiti ugovor o kupoprodaji predmetne nekretnine.
 1. Rok za dostavljanje ponuda iznosi 15 (petnaest) dana od dana objave javnog natječaja.

Ponude se dostavljaju na adresu:

GRAD ZADAR

Upravni odjel za gospodarenje gradskom imovinom

Narodni trg 1,

„Prodaja nekretnina“ - NE OTVARATI!, s naznakom broja čestice.

 1. Gradonačelnik Grada Zadra zadržava pravo ne prihvatiti niti jednu ponudu, te poništiti predmetni javni natječaj u bilo koje vrijeme prije sklapanja ugovora bez ikakve odgovornosti prema ponuditeljima i bez obveze da obrazloži razloge svoje odluke.

 

                                                                                                  

                                                                                                  GRADONAČELNIK

                                                                                                         Branko Dukić