NATJEČAJ  za financiranje programa i projekata udruga  iz područja zaštite potrošača u 2017. godini
NATJEČAJ za financiranje programa i projekata udruga iz područja zaštite potrošača u 2017. godini

Na temelju članka 36. Statuta Grada Zadra („Glasnik Grada Zadra“ broj 9/09, 28/10, 3/13, 9/14 i 2/15 – pročišćeni tekst) , članka 124., 126. i 132. Zakona o zaštiti potrošača („Narodne novine“ broj 41/14 i 110/15) i Pravilnika o financiranju javnih potreba sredstvima proračuna Grada Zadra („Glasnik Grada Zadra“ broj 11/15), Gradonačelnik Grada Zadra dana 14. studenoga 2017. godine, o b j a v l j u j e

 NATJEČAJ

za financiranje programa i projekata udruga

iz područja zaštite potrošača u 2017. godini

 PREDMET NATJEČAJA

 Predmet ovog Natječaja je prikupljanje programa i projekata iz područja zaštite potrošača kojima se provode aktivnosti edukacije i informiranja potrošača te unapređenja i promicanja prava potrošača koje su namijenjene stanovnicima na području Grada Zadra, a koji će se financirati iz Proračuna Grada Zadra.

 PRIHVATLJIVI PRIJAVITELJI

 Za financiranje programa i projekata iz područja zaštite potrošača u 2017. godini prihvatljivi prijavitelji su organizacije civilnog društva, tj. udruge, koje su prepoznate u javnosti i aktivne u rješavanju problema u području zaštite potrošača, a koje su registrirane za djelatnost zaštite potrošača i imaju sjedište u Zadru.

 FINANCIJSKA SREDSTVA ZA DODJELU PUTEM NATJEČAJA

 Ukupan iznos financijskih sredstava koja mogu biti dodijeljena na temelju ovog Natječaja iznosi 20.000.00 kuna.

 NAČIN PRIJAVE I ROK ZA PODNOŠENJE PRIJEDLOGA

 Prijedlog programa ili projekta daje se na propisanim obrascima za prijavu. Uz prijedlog se prilaže tražena popratna natječajna dokumentacija. Prijedlog s popratnom dokumentacijom se predaje Gradu Zadru, Upravnom odjelu za gospodarstvo, obrtništvo i razvitak otoka, Narodni trg 1, Zadar, u jednom primjerku.

Obrasci koji su sastavni dio natječajne dokumentacije popunjavaju se računalom te šalju u papirnatom i elektroničkom obliku.

Prijava u papirnatom obliku sadržava obvezne obrasce vlastoručno potpisane od strane osobe ovlaštene za zastupanje i voditelja projekta, te ovjerene službenim pečatom organizacije.

Dokumentacija za prijavu u papirnatom obliku šalje se preporučenom poštom, kurirom ili osobno (predaja u pisarnici Grada), uz napomenu (npr. naziv natječaja), a dokumentacija u elektroničkom obliku dostavlja se na CD-u, DVD-u ili USB sticku, u prilog dokumentacije u papirnatom obliku.

Rok za prijavu prijedloga programa i projekata je 15 dana od dana objave na mrežnoj stranici Grada Zadra i mrežnim stranicama Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske.

 PRIGOVOR NA ODLUKU O DODJELI FINANCIJSKIH SREDSTAVA

Grad će udrugama koje su nezadovoljne odlukom o dodjeli financijskih sredstava omogućiti pravo na prigovor.

Prigovor se može podnijeti isključivo na natječajni postupak te eventualno bodovanje nekog od kriterija sa 0 bodova, ako udruga smatra da je u prijavi dostavila dovoljno argumenata za drugačije bodovanje.

Prigovor se ne može podnijeti na Odluku o neodobravanju sredstava ili visini dodijeljenih sredstava.

Prigovori se podnose nadležnom upravnom odjelu u pisanom obliku, u roku od 8 radnih dana od dana dostave pisane obavijesti o rezultatima natječaja, a odluku po prigovoru, uzimajući u obzir sve činjenice, donosi Gradonačelnik Grada Zadra.

Rok za donošenje odluke po prigovoru je osam dana od dana primitka prigovora.

 UPUTE ZA PRIJAVITELJE

 U Uputama za prijavitelje sadržane su sve informacije potrebne za prijavu na Natječaj, a dostupne su, zajedno sa obrascima za prijavu i ostalom natječajnom dokumentacijom na mrežnoj stranici Grada Zadra: www.grad-zadar.hr i u UO za gospodarstvo, obrtništvo i razvitak otoka, soba broj 14., na adresi: Brne Krnarutića 13, Zadar.

 MODELI PLAĆANJA

  Odobrena sredstva će se isplatiti na IBAN Udruge nakon potpisa Ugovora o dodjeli financijskih sredstava.

 UDIO SUFINANCIRANJA PROGRAMA ILI PROJEKTA      

Projekti se mogu financirati u 100% iznosu ukupnih prihvatljivih troškova projekta, pri čemu potencijalni prijavitelji nisu dužni osigurati sufinanciranje iz vlastitih sredstava.

 KLASA: 330-01/17-01/01

URBROJ: 2198/01-2-17-3

Zadar, 14. studenoga 2017.

GRADONAČELNIK

Branko Dukić