Na temelju članka 53. Odluke o reklamiranju na području Grada Zadra ("Glasnik Grada Zadra", broj 28/10 i 4/11) Gradonačelnik Grada Zadra, r a s p i s u j e 

 

J A V N O   N A D M E T A NJ E

za davanje na korištenje javnih površina

za postavu reklamnih panoa na području Grada Zadra

 

1. Predmet nadmetanja je davanje na korištenje javnih površina za postavljanje reklamnih panoa na području Grada Zadra, i to;  

 

a) za postavu reklamnih panoa do 12 m2 (jumbo-panoi, billboardi i sl.) na javnoj površini, daju se slijedeće lokacije;

 

Lokacija

Broj komada reklamnih panoa

Broj reklamnih

površina - strana

Obala kneza Branimira

2

dvostrani

Dr. Franje Tuđmana

4

3 dvostrana - 1 jednostrani

Dr. Ante Starčevića

9

7 dvostranih - 2 jednostrana

Hrvatskog sabora

5

dvostrani

Zagrebačka ulica

5

dvostrani

Blaiburških žrtava

2

dvostrani

Vlatka Mačeka

2

dvostrani

Ivana Gundulića

1

dvostrani

Put Biliga

2

dvostrani

Bana Josipa Jelačića

2

dvostrani

Biogradska cesta

2

1 dvostrani - 1 jednostrani

Put Murvice

3

1 dvostrani - 2 jednostrana

Miroslava Krleže

2

jednostrani

Obala kneza Trpimira

4

jednostrani

Zrinsko-Frankopanska ulica

1

jednostrani

UKUPNO

46 komada

79 površina/ 948 m2

 

b) za postavu osvijetljenih samostojećih reklamnih vitrina (city light) na javnoj površini, daju se slijedeće lokacije;

    

Lokacija

Broj komada reklamnih panoa

Broj reklamnih

površina - strana

Antuna Gustava Matoša

6

dvostrani

Bana Josipa Jelačića

4

dvostrani

Josipa Jurja Strossmayera

3

dvostrani

Ante Starčevića

10

dvostrani

Put Murvice

1

dvostrani

Zrinsko-Frankopanska ulica

12

dvostrani

Obala kneza Branimira

3

dvostrani

Oko Vrulja

2

dvostrani

UKUPNO

41 komad

82 površine/ 164 m2

c) za postavu osvijetljenih reklamnih vitrina (city light) unutar autobusnih nadstrešnica, daju se slijedeće lokacije;

Lokacija

Broj komada reklamnih panoa

Broj reklamnih

površina - strana

Obala kralja Tomislava

2

dvostrani

Obala kneza Branimira

1

jednostrani

Marka Marulića

1

dvostrani

Bože Peričića

1

dvostrani

Ante Starčevića

3

2 dvostrana – 1 jednostrani

Krešimirova obala

1

dvostrani

Trg kraljice Teute

1

dvostrani

Josipa Jurja Strossmayera

3

1 dvostrani – 2 jednostrana

Antuna Gustava Matoša

4

2 dvostrana – 2 jednostrana

Put Biliga

2

1 dvostrani – 1 jednostrani

Put Bokanjca

1

jednostrani

Uvala Bregdetti

1

dvostrani

Franka Lisice

1

dvostrani

Put Bokanjca

1

dvostrani

UKUPNO

23 komada

38 površina/ 76 m2

 

2. Na lokacijama koje se daju na korištenje (lokacije a, b i c iz točke 1.), postavljeni reklamni panoi (jumbo-panoi, billboardi i sl.), te reklamne vitrine (city light) u vlasništvu su dosadašnjeg korisnika i nisu predmet ovog nadmetanja.

3. Grad Zadar se obvezuje dodijeliti javnu površinu za postavu reklamnih panoa slobodnu od stvari, u roku od 8 dana od zaključenja ugovora o dodjeli javne površine.

4. Pravo sudjelovanja na javnom nadmetanju imaju pravne i fizičke osobe koje su registrirane za obavljanje djelatnosti promidžbe, reklame i propagande i koje ispune sve uvjete iz Dokumentacije za nadmetanje

5. Dokumentacija za nadmetanje, grafički prikaz lokacija i Obrazac za davanje ponude, može se preuzeti u Upravnom odjelu za komunalne djelatnosti Grada Zadra, Narodni trg 1, soba br. 1, svakog radnog dana od 08,00 – 16,00 sati do isteka roka za podnošenje ponuda.

6. Natjecatelj je obvezan dati jedinstvenu ponudu za sve lokacije koje se daju na korištenje (lokacije a, b i c iz točke 1.)

7. Javne površine iz točke 1. ovog Javnog nadmetanja, dodjeljuju se na rok od 5 godina

8. Dodjeljena javna površina ne smije se davati u podzakup.

9. Početna cijena mjesečne naknade iznosi;

- 20,00 kn/m2 za postavu reklamnih panoa (jumbo-panoi, billboardi i sl.)

- 100,00 kn/m2 za postavu osvijetljenih samostojećih reklamnih vitrina (city light)

- 90,00 kn/m2 za postavu osvijetljenih reklamnih vitrina (city light) unutar autobusnih nadstrešnica

10. Najpovoljniji ponuditelj je sudionik javnog nadmetanja koji uz ispunjenje svih uvjeta iz nadmetanja, ponudi najvišu ukupnu cijenu mjesečne naknade. Ukupnu cijenu čini ponuđeni mjesečni iznos umnožen s brojem reklamnih površina i kvadraturom koje se mogu postaviti na lokacijama koje se daju na korištenje.

11. Za sudjelovanje na javnom nadmetanju, natjecatelji su dužni uplatiti jamčevinu u iznosu od ponuđene ukupne trogodišnje naknade za korištenje, uplatom na žiro račun Proračun Grada Zadra br. 2407000-1852000009, sa svrhom uplate “jamčevina” poziv na br. 26 5738-035-OIB.

- Natjecatelju kojem ne bude dodijeljena javna površina, uplaćena jamčevina će se vratiti, a natjecatelju kojem se dodijeli javna površina, jamčevina će se zadržati i obračunati u naknadu za korištenje.

- Ukoliko natjecatelj odustane od nadmetanja nakon otvaranja ponuda, gubi pravo na povrat jamčevine. 

 

 

12.  Ponuda za sudjelovanje u nadmetanju mora sadržavati:

a)      ime i prezime, odnosno naziv, OIB i točnu adresu ponuditelja, te broj žiro računa za povrat jamčevine,

b)      izvornik ili ovjerena preslika isprave o upisu u poslovni, sudski (trgovački), strukovni, obrtni ili drugi odgovarajući registar, ne stariji od šest mjeseci od dana objave javnog nadmetanja,

c)      ponuđeni iznos cijene mjesečne naknade za korištenje javnih površina izražen u apsolutnom iznosu u kunama koji se obvezno upisuje u Obrazac ponude

d)      dokaz o izvršenoj uplati jamčevine

e)      jamstvo za uredno ispunjenje ugovora; pismo namjere poslovne banke da će izabranom ponuditelju nakon zaključenja ugovora, izdati bankovnu garanciju, bezuvjetnu i naplativu na prvi poziv na iznos od 500.000,00 kuna sa rokom valjanosti 30 dana nakon prestanka važenja ugovora.

f)       reference do sada korištenih javnih površina

g)      dokaz o uspješnosti poslovanja (BON-1 i BON-2 odnosno odgovarajuća potvrda banke za pravne osobe te BON-2 (SOL-2) za fizičke osobe, ne stariji od 30 dana od dana objave javnog nadmetanja)

h)      dokaz o podmirenim obvezama po svim osnovama prema Gradu Zadru (potvrda Upravnog odjela za finacije Grada Zadra u izvorniku ili ovjerena preslika, ne starija od 30 dana od dana objave javnog nadmetanja)

i)        dokaz o podmirenim dospjelim obvezama plaćanja  poreza i doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje u Republici Hrvatskoj (potvrda porezne uprave u izvorniku ili ovjerena preslika, ne starija od 30 dana od dana objave javnog nadmetanja)

j)        dokaz da ponuditelj ili osoba ovlaštena za zastupanje ponuditelja nije pravomoćno osuđena za kaznena djela protiv gospodarstva u posljednjih pet godina,

k)      u slučaju podnošenja zajedničke ponude – izjavu o zajedničkoj ponudi s naznakom nositelja ponude, te navod o solidarnoj odgovornosti svih zajedničkih ponuditelja.

l)    potpisani i pečatom ovjereni prijedlog ugovora,

13. Rok za podnošenje ponuda je 15 dana od dana objave u "Zadarskom listu"

14. Ponude se dostavljaju u zatvorenoj omotnici na adresu:

GRAD  ZADAR

Povjerenstvo za provedbu javnog nadmetanja

Narodni trg 1, 23 000 ZADAR

s naznakom  "NADMETANJE –REKLAMNI PANOI - NE OTVARAJ "

15. Nepotpune i nepravovremeno pristigle ponude neće se razmatrati.

16. Javno otvaranje ponuda izvršit će Povjerenstvo, dana 5. ožujka 2012. godine, u 13,00   sati, u Maloj vijećnici, Narodni trg 1, Zadar.

      Otvaranju ponuda mogu biti nazočni ponuditelji ili njihovi ovlašteni  predstavnici.

17. Obavijest o odabiru  najpovoljnijeg ponuditelja, dostavit će se svim sudionicima javnog nadmetanja, u roku od osam dana od dana izbora.

18. Temeljem odluke o izboru, s odabranim podnositeljem ponude, Gradonačelnik Grada Zadra, sklopit će ugovor o korištenju javnih površina za postavu reklamnih panoa.

19. Grad Zadar zadržava pravo da u skladu sa svojim interesom, ne sklopi ugovor ni sa jednim       podnositeljem ponude.

 

 

                                                                      GRADONAČELNIK   

                                                                                             

Zvonimir Vrančić