Javni poziv za uvid u spis predmeta
Javni poziv za uvid u spis predmeta

REPUBLIKA HRVATSKA

Zadarska županija

Grad Zadar

Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo

 

KLASA: UP/I-361-03/19-01/000344

URBROJ: 2198/01-5-21-0010

Zadar, 16.11.2021.

 

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

JUGO RADONIĆ, HR-23000 Zadar, 112. BRIGADE 1

 

- dostavlja se

 

1. Pozivaju se vlasnici i nositelji drugih stvarnih prava na nekretninama : k.č. 3951/2, k.č. 3951/5, k.č. 3953/1, k.č. 3953/9 i k.č. 3948/6 ve k.o. Zadar a koje neposredno graniče s č. 3951/3 k.o. Zadar na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine stambene namjene, 2.b skupine na građevnoj čestici 3951/3                 k.o. Zadar (Zadar).

2. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 30.11.2021 u 09:00 sati, na lokaciji – Grad Zadar, Pod bedemom 1A, Zadar - 1. kat.

3. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

4. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.