Javni poziv za uvid u spis predmeta
Javni poziv za uvid u spis predmeta

REPUBLIKA HRVATSKA

Zadarska županija

Grad Zadar

Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo

 

KLASA: UP/I-361-03/16-01/000034

URBROJ: 2198/01-5-21-0004

Zadar, 08.09.2021.godine

 

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

BRALA d.o.o., HR-23242 Posedarje, Ulica braće Dežmalj 26

- dostavlja se

 

1. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine stambene namjene, 2.b skupine na novoformiranoj građevnoj čestici k.č. 2846/8 koja nastaje parcelacijom dijelova k.č. 2846/2, 2846/1 i 2847/8 k.o. Zadar (Zadar, Put Biliga bb).

2. Uvid u spis predmeta može se izvršiti u službenim prostorijama Grada Zadra dana 21.09.2021.godine u 10:00 sati, na lokaciji – Zadar, Pod bedemom 1A ( U zgradi Konzuma na tržnici - prvi kat).

3. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

4. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.