Javni poziv za uvid u spis predmeta
Javni poziv za uvid u spis predmeta

REPUBLIKA HRVATSKA

Zadarska županija

Grad Zadar

Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo

 

KLASA: UP/I-350-05/19-05/000183

URBROJ: 2198/01-5/2-21-0008

Zadar, 23.07.2021.

 

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

 

ZVONIMIR PERIĆ, HR-23000 Zadar, DON IVE PRODANA 7

- dostavlja se

1. Pozivamo vlasnike i nositelje drugih stvarnih prava na predmetnim nekretninama na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja rješenja o utvrđivanju građevne čestice za

  • Postojeću građevinu stambene namjene, 2.b skupine - sa 4 stana na novoformiranoj građevnoj čestici od k.č. 5185/2, dio 5185/9 i dio 5185/7 k.o. Zadar (Zadar.

2. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 04.08.2021. u 08:05 sati, na lokaciji – Pod bedemom 1a/I, Zadar.

3. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Rješenje o utvrđivanju građevne čestice može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

4. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.