Javni poziv za uvid u spis predmeta
Javni poziv za uvid u spis predmeta

REPUBLIKA HRVATSKA

Zadarska županija

Grad Zadar

Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo

 

KLASA: UP/I-361-03/18-01/000349

URBROJ: 2198/01-5-21-0011

Zadar, 14.06.2021.

 

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

 

RIDER RE d.o.o., HR-23000 Zadar, Ul. Admirala Jakova Šubića od Cezana 25 U

- dostavlja se

 

1. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine stambene namjene, 2.b skupine na postojećoj građevnoj čestici 4569/1 k.o. Zadar (Zadar).

2. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 30.06.2021 u 09:00 sati, na lokaciji – službene prostorije Upravnog odjela za prostorno uređenje i graditeljstvo Grada Zadra, Pod bedemom 1a, Zadar.

3. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

4. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.