Javni poziv za uvid u spis predmeta
Javni poziv za uvid u spis predmeta

REPUBLIKA HRVATSKA

Zadarska županija

Grad Zadar

Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo

 

KLASA: UP/I-361-03/19-01/000216

URBROJ: 2198/01-5-21-0015

Zadar, 17.06.2021.

 

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

 

ROKO LENKIĆ, HR-23205 Bibinje, MIRKOVI 4

 

- dostavlja se

1. Pozivamo vlasnike i nositelje drugih stvarnih prava na nekretninama č.br. 6280, 6236, 6237, 6232/1, 6234/2, 6233 i 6231 sve k.o. Crno (Zadar) koje neposredno graniče s predmetnom nekretninom na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine stambene namjene, 2.skupine na novoformiranoj građevnoj čestici k.č. 6234/1 k.o. Crno ( Zadar) koja se formira od k.č. 6234/1 i dio k.č. 6232/2 obje k.o. Crno ( Zadar)

2. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 05.07.2021. u 10:00 sati, na lokaciji – Grada Zadar, UO za prostorno uređenje i graditeljstvo, Pod bedemom 1a/ I. kat ( Zgrada Gradske Tržnice).

3. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

4. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.