Javni poziv za uvid u spis predmeta
Javni poziv za uvid u spis predmeta

REPUBLIKA HRVATSKA

Zadarska županija

Grad Zadar

Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo

KLASA: UP/I-350-05/19-01/000026

URBROJ: 2198/01-5-21-0010

Zadar, 07.06.2021.

 Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

Grad Zadar, HR-23000 Zadar, Narodni trg 1

- dostavlja se

  1. Pozivamo podnositelja zahtjeva, vlasnika  nekretnine za koju se izdaje lokacijska dozvola i nositelj drugih stvarnih prava na toj nekretnini na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole za: rekonstrukciju dijela ulice  Krešimirova obala,  na k.č. 59/5, 59/6, 59/1, 56, 2265/1, 2266/2, 2268/2, 1188/37, 1188/38, 2268/3, 1096/35, 2268/7, 1192/6, 1193/1, 1192/5, 1206/2, 2268/5, 2268/16, 1194/5, 1194/14, 1194/12, 1194/11, 1194/1, 2307/1, 2307/2 sve k.o. Diklo.
  2. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 18.06.2021 u 09. 00 sati, na lokaciji – Zadar,  Pod bemom 1a .
  3. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Lokacijska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.
  4. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

STRUČNA SURADNICA

Ankica Čolak, ing.građ.