Javni poziv za uvid u spis predmeta
Javni poziv za uvid u spis predmeta

REPUBLIKA HRVATSKA

Zadarska županija

Grad Zadar

Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo

 

KLASA: UP/I-361-03/19-01/000329

URBROJ: 2198/01-5/2-21-0006

Zadar, 26.05.2021.

 

Predmet:   Javni poziv za uvid u spis predmeta

 

HEP-ODS d.o.o. Elektra Zadar, HR-23000 Zadar, Ulica kralja Dmitra Zvonimira 8

- dostavlja se

 

I.     Pozivamo vlasnike i nositelje drugih stvarnih prava na predmetnim nekretninama na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za

     građenje građevine infrastrukturne namjene energetskog sustava (distribucija električne energije), 2.b skupine - SN kabeli 10(20) kV za TS "Belafuža 3", dužine trase 187 m

na katastarskoj(im) čestici(ama) 2330/2, 2329/1, 9346/15, 9346/6, 9344/15 i 10902 k.o. Zadar (Zadar).

II.     Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 07.06.2021. u 09:30 sati, na lokaciji – Pod bedemom 1a/I, Zadar.

III.     Ukoliko se uvidu u spis predmeta ne možete osobno odazvati, za uvid u spis predmeta možete odrediti punomoćnika koji će zastupati vaše interese.

IV.     Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

V.     Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu. Stranci koja se nije odazvala pozivu na uvid, građevinska dozvola dostaviti će se izlaganjem na oglasnoj ploči ovog Upravnog odjela u trajanju od 8 dana.