Javni poziv za uvid u spis predmeta
Javni poziv za uvid u spis predmeta

REPUBLIKA HRVATSKA

Zadarska županija

Grad Zadar

Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo

 

KLASA: UP/I-350-05/17-01/000035

URBROJ: 2198/01-5/2-21-0007

Zadar, 24.05.2021.

 

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

HEP-ODS d.o.o. - DP Elektra Zadar, HR-23000 Zadar, Ul. kralja D. Zvonimira 8

- dostavlja se

 

1. Pozivamo vlasnike i nositelje drugih stvarnih prava na predmetnim nekretninama na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene energetskog sustava (distribucija električne energije), 2.b skupine - SN kabel 10(20)kV "TS 35 KV ZADAR 1 - TS GUNDULIĆEVA - TS PUT STANOVA - TS STANOVI 3", i SN kabel "TS GUNDULIĆEVA - TS VINILPLASTIKA 1" - u 3. faze, ukupne dužine trase 1685 m

na katastarskoj(im) čestici(ama) k.č.br. 3910/15, 4664/3, 4665, 4688/1, 4693/2, 4703/1, 4931/1, 4931/2, 4933/2, 4945/4, 5037/5, 5055/1, 5057/3, 5062/5, 5084/1, 5084/6, 5084/7, 5088, 5089/2, 5098/3, 5098/4, 5183/1, 5183/3, 9309/1, 9309/8, 9352/3, 9354/1, 9354/3, 9354/4, 9369/1, 9370/1 k.o. Zadar (Zadar, ulice: Put Murvice, ulica Sv. Vinka Paulskog, Molatska ulica, Saljska ulica, Ugljanska ulica, Put stanova, Put Gazića).

2. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 07.06.2021. u 08:30 sati, na lokaciji – Pod bedemom 1a/I, Zadar.

3. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Lokacijska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

4. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.