Javni poziv za uvid u spis predmeta
Javni poziv za uvid u spis predmeta

REPUBLIKA HRVATSKA

Zadarska županija

Grad Zadar

Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo

KLASA: UP/I-361-03/19-01/000296

URBROJ: 2198/01-5/2-21-0011

Zadar, 29.04.2021.

 Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

BOŽIDAR PETANI, HR-23000 Zadar, JURE KASTIOTIĆA SKENDERBEGA 2

- dostavlja se

  1. Pozivamo vlasnike i nositelje drugih stvarnih prava na nekretninama koje neposredno graniče sa predmetnom nekretninom, na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju građevine (nadogradnja) stambene namjene, 2.b skupine - sa 1 stanom, GBP=92,36m2, Pr+1+Pk na postojećoj građevnoj čestici 6369/1 k.o. Zadar (Zadar).
  2. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 13.05.2021. u 08:15 sati, na lokaciji – Pod bedemom 1a/I, Zadar.
  3. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.
  4. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

VODITELJICA ODSJEKA ZA PROVEDBU DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA I GRADNJE

Sanja Jusup-Malik, dipl.ing.arh.