Javni poziv za uvid u spis predmeta
Javni poziv za uvid u spis predmeta

REPUBLIKA HRVATSKA

Zadarska županija

Grad Zadar

Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo

 

KLASA: UP/I-361-03/19-01/000206

URBROJ: 2198/01-5-21-0004

Zadar, 26.04.2021.godine

 

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

FUTURE PROJEKT d.o.o., HR-23000 Zadar, Moliških Hrvata 10

MINERI d.o.o., HR-23000 Murvica, Murvica zapad 3

- dostavlja se za:

               

Jović Šime, 138 Flushing 61/30, New York, SAD

Jović Davor, New Jork 11377, 53-19-32 Avenue Woodside, SAD

 

1. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine stambene namjene, 2.b skupine, na novoformiranoj građevnoj čestici k.č. 4255/22, koja nastaje parcelacijom k.č. 4255/1 k.o. Zadar k.o. Zadar (Zadar, Rapska-Olibska ulica bb).

2. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 07.05.2021.godine u 10:00 sati, na lokaciji – Zadar, Pod bedemom 1A ( U zgradi Konzuma na tržnici - prvi kat).

3. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

4. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.