Javni poziv za uvid u spis predmeta
Javni poziv za uvid u spis predmeta

REPUBLIKA HRVATSKA

Zadarska županija

Grad Zadar

Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo

KLASA: UP/I-361-03/19-01/000378

URBROJ: 2198/01-5-21-0016

Zadar, 17.03.2021. god.

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

MARJAN JURJEVIĆ, HR-23000 Zadar, IVE DULČIĆA 21A

- dostavlja se

  1. Pozivamo vlasnike i nositelje drugih stvarnih prava na nekretnini č. br. 2847/1 ( n.i. 6715), 2847/10 (n.i.6714), 2847/9 (n.i. 6717), 2846/1 i 2857/2 sve k.o. Crno ( Musapstan) koja neposredno graniče s predmetnom nekretninom na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za:
    rekonstrukciju građevine stambene namjene, 2.skupine
  • građenje pomoćne građevine-bazen, 3.skupine

na novoformiranoj građevnoj čestici oznake k.č. 6716/2 k.o. Crno (Musapstan) koja se formira od dijela k.č. 6716 k.o. Crno ( Musapstan).

2. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 06.04.2021. u 10:30 sati, na lokaciji – Grada Zadar, UO za prostorno uređenje i graditeljstvo, Pod bedemom 1a/ I. kat ( Zgrada Gradske Tržnice).

3. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

4. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

  VIŠI STRUČNI SURADNIK II

 Robert Perica, dipl.ing.građ.

Napomena:

Ukoliko u trenutku uvida u spis budu na snazi mjere opreza COVID 19, stranke su dužne prije dolaska u ured obvezno se javiti voditelju postupka na e-mail adresu: robert.perica@grad-zadar.hr