Javni poziv za uvid u spis predmeta
Javni poziv za uvid u spis predmeta

REPUBLIKA HRVATSKA

Zadarska županija

Grad Zadar

Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo

KLASA: UP/I-361-03/19-01/000195

URBROJ: 2198/01-5-21-0004

Zadar, 15.03.2021.godine

 

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

ENES BUKVIĆ, HR-23000 Zadar, ZAGREBAČKA 20

- dostavlja se

  1. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine stambene namjene, 2.b skupine na novoformiranoj građevnoj čestici k.č. 2356/1, koja nastaje od dijelova k.č. 2356/1 i 2357 k.o. Crno (Crno)
  2. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 24.03.2021.godine u 10:00 sati, na lokaciji – Zadar, Pod bedemom 1A ( U zgradi Konzuma na tržnici - prvi kat).
  3. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.
  4. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

VIŠI SAVJETNIK

Mile Vukšić,ing.građ./ dipl.ing.sig.