Javni poziv za uvid u spis predmeta
Javni poziv za uvid u spis predmeta

REPUBLIKA HRVATSKA

Zadarska županija

Grad Zadar

Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo 

 

KLASA: UP/I-361-03/19-01/000316

URBROJ: 2198/01-5-21-0010

Zadar, 15.02.2021.

 

Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta

 

GRAD ZADAR, HR-23000 Zadar, Narodni trg 1 

- dostavlja se 

 

1. Pozivaju se vlasnici i nositelji drugih stvarnih prava na nekretninama koje neposredno graniče s nekretninama: katastarske čestice 1834/7, 1840/4, 1835/3, 1782/6, 1832/7, 1832/8, 1825/2, 1826/2, 1833/2, 1836/4, 1824/3, 1828/3, 1829/3, 1197/11, 1195/6, 1827/3, 1193/5, 1193/4, 1190/5, 1195/7, 1195/2, 1197/13, 1197/12, 1196/7, 1192/9, 1192/8, 1191/3, 10966/3, 1213/2, 1200/3, 1215/3, 1198/2, 1215/4, 1216/2, 1197/10, 1840/2, 1202/2, 1205/6, 1204/4 k.o. Zadar na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene prometnog sustava.

2. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 27.02.2021 u 09:00 sati, na lokaciji – Grad Zadar, Pod bedemom 1A, Zadar - 1. kat. 

3. Ukoliko se uvidu u spis predmeta ne možete osobno odazvati, za uvid u spis predmeta možete odrediti punomoćnika koji će zastupati vaše interese.

4. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke. 

5. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu. Stranci koja se nije odazvala pozivu na uvid, građevinska dozvola dostaviti će se izlaganjem na oglasnoj ploči ovog Upravnog odjela, te elektroničkoj oglasnoj ploči na adresi https://dozvola.mgipu.hr/ u trajanju od 8 dana.