Javni poziv za uvid u spis predmeta
Javni poziv za uvid u spis predmeta

REPUBLIKA HRVATSKA

Zadarska županija

Grad Zadar

Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo

 

KLASA: UP/I-350-05/20-05/000072

URBROJ: 2198/01-5-21-0003

Zadar, 01.02.2021.godine

 

Predmet:   Javni poziv za uvid u spis predmeta

 

GRAD ZADAR, HR-23000 Zadar, Narodni trg 1

- dostavlja se

 

I.     Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja rješenja o utvrđivanju građevne čestice za

-     utvrđivanje građevne čestice javne i društvene namjene (osnovnoškolska ustanova), 2. Skupine, O.Š. Šime Budinića, na građevnoj čestici koja se formira od dio k.č.3698, dio k.č. 3699, dio k.č. 3701/1, k.č. 3710 i dio k.č. 3857/1, sve k.o. Zadar u Zadru

II.     Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana  15.02.2021.godine u 09:00 sati, na lokaciji – Zadar, Pod bedemom 1A ( U zgradi Konzuma na tržnici - prvi kat).

III.     Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Rješenje o utvrđivanju građevne čestice može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV.     Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.