Javni poziv za uvid u spis predmeta
Javni poziv za uvid u spis predmeta

REPUBLIKA HRVATSKA

Zadarska županija

Grad Zadar

Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo

KLASA: UP/I-361-03/16-01/000075

URBROJ: 2198/01-5/2-20-0030

Zadar, 17.12.2020.

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

GRAD ZADAR, UO za prostorno uređenje i graditeljstvo, HR-23000 Zadar, Narodni trg 1

- dostavlja se

1. Pozivamo vlasnike i nositelje drugih stvarnih prava na k.č. 3125/9 i 3099/7, a koje k.č. neposredno graniče s predmetnim nekretninama, sukladno čl. 116. st.2. Zakona o gradnji, na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju građevine (dogradnja i nadogradnja) javne i društvene namjene (predškolska ustanova), na novoformiranoj građevnoj čestici k.č.br. 3099/10  (nastala od k.č. 3099/8, 3099/10 i 3125/7) k.o. Zadar (Zadar).

2. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 05.01.2021. u 08:30 sati, na lokaciji – Pod bedemom 1a/I u Zadru.

3. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

4. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

VODITELJICA ODSJEKA ZA PROVEDBU DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA I GRADNJE

Sanja Jusup-Malik, dipl.ing.arh.