Javni poziv za uvid u spis predmeta
Javni poziv za uvid u spis predmeta

REPUBLIKA HRVATSKA

Zadarska županija

Grad Zadar

Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo

 

KLASA: UP/I-361-03/19-01/000285

URBROJ: 2198/01-5-20-0018

Zadar, 25.11.2020. god.

 

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

DRUŽBA BOŽJE RIJEČI, HR-23000 Zadar, S. S. Kranjčevića 7

- dostavlja se

 

1. Pozivamo vlasnike i nositelje drugih stvarnih prava na nekretninama č. 2014/1, 1984/2, 2009/2 sve k.o. Zadar koje neposredno graniče s predmetnom nekretninom na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za

2. Rekonstrukciju građevine (dogradnja i nadogradnja) stambene namjene, 2. skupine na građevinskoj čestici, oznake k.č. 2010/1 k.o. Zadar (Zadar).

3. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 15.12.2020 u 09:00 sati, na lokaciji – Grad Zadar, UO za prostorno uređenje i graditeljstvo, Pod bedemom 1a/ I. kat ( Zgrada GradskeTržnice).

4. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

5. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.