Javni poziv za uvid u spis predmeta
Javni poziv za uvid u spis predmeta

REPUBLIKA HRVATSKA

Zadarska županija

Grad Zadar

Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo

 

KLASA: UP/I-361-03/19-01/000199

URBROJ: 2198/01-5-20-0013

Zadar, 05.10.2020. god.

 

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

 

KREŠIMIR BOŽIĆ, HR-10360 SESVETE, KRSTE HEGEDUŠIĆA 30L, zastupan po opunomećeniku Stjepanu Vučemiloviću, Put Špetica 16

- dostavlja se

 

1. Pozivamo vlasnike i nositelje drugih stvarnih prava na nekretninama č. * 34/8 i k.č. *35/2, obje k.o. Diklo koje neposredno graniče s predmetnom nekretninom na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine stambene namjene, 2. skupine na novoformiranoj građevinskoj čestici oznake k.č. 42 k.o. Diklo ( koja se formira od k.č. 42, k.č.*35/1 i k.č. *118 sve k.o Diklo)

2. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 22.10.2020. u 13:00 sati, na lokaciji – Grad Zadar, UO za prostorno uređenje i graditeljstvo, Pod bedemom 1a/ I. kat ( Zgrada GradskeTržnice).

3. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

4. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.