Javni poziv za uvid u spis predmeta
Javni poziv za uvid u spis predmeta

REPUBLIKA HRVATSKA

Zadarska županija

Grad Zadar

Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo

KLASA: UP/I-361-03/19-01/000156

URBROJ: 2198/01-5/2-20-0013

Zadar, 23.09.2020.

 

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

FRANKO JADROŠIĆ, HR-23294 Premuda, PREMUDA 2

- dostavlja se

  1. Pozivamo vlasnike i nositelje drugih stvarnih prava na nakretninama koje neposredno graniče sa predmetnom nekretninom –č. 6056/2 k.o. Premuda, na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine stambene namjene, 2. skupine - 2 stana, Pr+1, GBP =208,70 m2 građenje građevine stambene namjene (pomoćna), 3.b skupine ljetna kuhinja i garaža na novoformiranoj građevnoj čestici 6056/3 nastala od dijela k.č. 6056/2 k.o. Premuda (Premuda).
  2. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 8.10.2020. u 08:30 sati, na lokaciji – Pod bedemom 1a/I, Zadar.
  3. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.
  4. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

VODITELJICA ODSJEKA ZA PROVEDBU DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA I GRADNJE

Sanja Jusup-Malik, dipl.ing.arh.