Javni poziv za uvid u spis predmeta
Javni poziv za uvid u spis predmeta

REPUBLIKA HRVATSKA

Zadarska županija

Grad Zadar

Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo

KLASA: UP/I-361-03/19-01/000132

URBROJ: 2198/01-5/2-20-0010

Zadar, 22.09.2020.

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

IRENA HAJDUKOVIĆ, HR-23000 Zadar, ROBERTA FRANGEŠA MIHANOVIĆA 44A

- dostavlja se

  1. Pozivamo vlasnike i nositelje drugih stvarnih prava na nakretninama koje neposredno graniče sa predmetnom nekretninom – k.č. 1103/4 k.o. Diklo, na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole građenje građevine stambene namjene, 2.b skupine, sa 2 stana, GBP = 434,00 m2, katnosti Pr+2 građenje građevine stambene namjene (pomoćna), 3.b skupine - vanjski bazen na novoformiranoj građevnoj čestici 1103/4 k.o. Diklo.
  2. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 6.10.2020. u 08:30 sati, na lokaciji – Pod bedemom 1a/I, Zadar.
  3. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.
  4. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

VODITELJICA ODSJEKA ZA PROVEDBU DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA I GRADNJE

Sanja Jusup-Malik, dipl.ing.arh.