Javni poziv za uvid u spis predmeta
Javni poziv za uvid u spis predmeta

REPUBLIKA HRVATSKA

Zadarska županija

Grad Zadar

Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo

 

KLASA: UP/I-361-03/19-01/000157

URBROJ: 2198/01-5-20-0005

Zadar, 15.09.2020.godine

 

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

BOJAN KOVAČEVIĆ, HR-23294 Premuda, PREMUDA 103

- dostavlja se

 

1. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju građevine (dogradnja) stambene namjene, 2.b skupine, na građevnoj čestici za koju je rezerviran broj k.č. 5399/4 k.o. Premuda (Premuda – Krijal)

2. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 29.09.2020.godine u 09:00 sati, u službenim prostorijama Grada Zadra na lokaciji – Zadar, Pod bedemom 1A ( U zgradi Konzuma na tržnici - prvi kat).

3. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

4. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.