Javni poziv za uvid u spis predmeta
Javni poziv za uvid u spis predmeta

REPUBLIKA HRVATSKA

Zadarska županija

Grad Zadar

Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo

KLASA: UP/I-361-03/19-01/000343

URBROJ: 2198/01-5-20-0008

Zadar, 11.09.2020.

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

GRAD ZADAR

HR-23000 Zadar, Narodni trg 1

- dostavlja se za k.č. 4294, 2377, 2376/3 i 2152/2, sve k.o. Crno

  1. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine javne i društvene namjene, 2.b skupine ispraćajnica na groblju Crno
  • zahvat u prostoru posebne namjene, proširenje groblja u Crnom

na novoformiranoj građevnoj čestici 4294 k.o. Crno (Crno)

2. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 25.09.2020. u 09:00 sati, na lokaciji – Grad Zadar, Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo, Pod bedemom 1A, Zadar.

3. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

4. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

SAVJETNICA

Maja Pilipović, mag.iur.