Javni poziv za uvid u spis predmeta
Javni poziv za uvid u spis predmeta

REPUBLIKA HRVATSKA

Zadarska županija

Grad Zadar

Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo

 

KLASA: UP/I-361-03/19-01/000351

URBROJ: 2198/01-5-20-0012

Zadar, 11.09.2020.

 

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

 

KRISTINA JUREŠIĆ HEĐI

HR-23000 Zadar, POD BEDEMOM 3

JOSIP HEĐI

HR-23452 Gornji Karin, XIX ULICA 37

- dostavlja se

 

1. Pozivaju se vlasnici i nositelji drugih stvarnih prava na nekretninama: k.č.br. 4266, č.br. 2165/2, k.č.br. 2165/7, k.č.br. 2165/4 sve k.o. Crno koje neposredno graniče s nekretninom k.č.br. 2165/8 k.o. Crno na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine stambene namjene, 2. skupine na novoformiranoj građevnoj čestici 2165/8 k.o. Crno (Crno).

2. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 28.09.2020 u 09:00 sati, na lokaciji – Grad Zadar, Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo, Pod bedemom 1A, Zadar, I kat.

3. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

4. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.