Javni poziv za uvid u spis predmeta

REPUBLIKA HRVATSKA

Zadarska županija

Grad Zadar

Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo

 

KLASA: UP/I-361-03/19-01/000152

URBROJ: 2198/01-5-20-0016

Zadar, 16.07.2020. god.

 

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

IMPELINEKS d.o.o., HR-23000 Zadar, Ferde Livadića 2

- dostavlja se

1. Pozivamo vlasnike i nositelje drugih stvarnih prava na nekretnini č. 6566 n.i. ( 877/2 s.i.), 6560 n.i. ( 876/1 i 877/5 ) s.i., i k.č. 6557 n.i. ( 876/1 i 877/5 ) s.i. sve k.o. Bokanjac na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za gradnju građevine proizvodno-poslovne namjene za proizvodnju računalne opreme, sa dvije proizvodno-poslovne jedinice i pratećim uredima, 2. skupine na novoformiranoj građevnoj čestici, oznake k.č. 6559 k.o. Bokanjac koja se formira od k.č. 6558 i k.č. 6559 obje k.o. Bokanjac

2. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 30.07.2020 u 13:00 sati, na lokaciji – Grad Zadar, UO za prostorno uređenje i graditeljstvo, Pod bedemom 1a/ I. kat ( Zgrada GradskeTržnice).

3. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

4. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.